Myyntiehdot

1 Yleistä
Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Ulkomainosyhtiö Laulava Ovipumpun (jäljempänä “LO”) asiakkailleen (jäljempänä “Asiakas”) toimittamiin mainosratkaisuihin, elleivät LO ja Asiakas ole kirjallisesti muuta sopineet. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä myyntiehdot osaksi LO:n ja Asiakkaan välistä kauppasopimusta ilman eri viittausta tilaamalla LO:n mainosratkaisuja. LO:lla on oikeus muuttaa näitä myyntiehtoja. Kulloinkin voimassaolevat myyntiehdot ovat nähtävillä LO:n kotisivulla www.laulavaovipumppu.fi

2 Mainoskampanja, mainosjakso ja kiinnitysajat
LO:n myymät mainoskampanjat myydään mediasopimuksessa määritellyn mainosjakson mittaisena ja välimyyntiehdoin. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun Asiakas tai hänen edustajansa kirjallisesti tai muulla todisteellisella tavalla vahvistaa hyväksyvänsä tehdyn tarjouksen. Mainosvälineestä ja – tuotteesta riippuen mainosjakso voi olla mitattu minuutteina, tunteina, päivinä, viikkoina, kuukausina tai impressioina. Kiinnitysajat vaihtelevat eri mainosvälineissä. Liikennevälinemainonnan kiinnitysaika on 1-3 päivää. Poikkeavasta vaihtoaikataulusta tai mainoskampanjan aikana tehtävästä muutoksesta tai välivaihdosta on aina sovittava kirjallisesti erikseen. Tällaisista muutoksista veloitetaan aina erikseen.

3 Mainostettava tuote tai palvelu
Asiakkaan on ilmoitettava mainoskampanjan vahvistamisen yhteydessä mainostajan lisäksi mainostettava tuote tai palvelu. Rinnakkaispaketeissa saattaa yhtäaikaisesti olla saman tuoteryhmän mainontaa. LO varaa oikeuden käyttää toteutuneiden mainoskampanjoiden kuvamateriaalia omassa markkinoinnissaan ja viestintäkanavissaan.

4 Mainoskampanjan kokonaishinta
Mainoskampanjan kokonaishinta muodostuu mediahinnasta, kiinnitys- ja poistohinnasta sekä erillisestä tuotantokustannuksesta (kts. kohta 9) Kiinnitys ja poisto -hintaan sisältyvät mainosten kiinnityksen lisäksi mainosten valvonta mainoskampanja-aikana. Digitaalisia mainosratkaisuja sisältävien mainoskampanjoiden mediahintaan sisältyy digitaalisten mainosten julkaisu sekä digitaalisten mainosvälineiden valvonta ja ylläpito kampanja-aikana.

5 Oikeus sopimuksesta poikkeamiseen
LO:lla on mainoskampanjaan liittyvien sopimusten muuttumatta oikeus kohtuulliseen julistemäärän ylitykseen ja 5% alitukseen. Alitus voi olla tilapäisesti tätäkin suurempi LO:sta riippumattomista syistä, kuten esim. liikennejärjestelyistä, lakoista, katutöistä tms. johtuen LO:lla on digitaaliseen mainoskampanjaan liittyvien sopimusten muuttumatta oikeus kohtuulliseen impressioiden ylitykseen ja 5% alitukseen. LO ei korvaa yksittäisten näyttöjen mahdollisia häiriöitä tai ilkivallasta johtuvia tilapäisiä häiriöitä.

6 Sopimuksen peruuttaminen/siirtäminen
6.1 Julistepohjaiset tuotteet
Jos mainoskampanja peruutetaan myöhemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen mainoskampanjan sopimuksenmukaista alkamista, LO laskuttaa koko peruutetun mainoskampanjan mediahinnan Asiakkaalta. Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti. Mainoskampanjan mahdollista siirtämistä myöhemmin toteutettavaksi käsitellään peruutuksena ja siitä on aina sovittava kirjallisesti erikseen. Siinä tapauksessa, että mainoskampanjan tuotanto on tilattu LO:lta ja LO on sen vastaavasti alihankkijaltaan sitovasti tilannut, veloitetaan tuotannon hinta aina Asiakkaalta, riippumatta peruutuksen ajankohdasta.

6.2 Digitaaliset tuotteet
Jos mainoskampanja peruutetaan myöhemmin kuin kaksi (2) viikkoa ennen mainoskampanjan sopimuksenmukaista alkamista, LO laskuttaa koko peruutetun mainoskampanjan mediahinnan Asiakkaalta. Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti. Siinä tapauksessa, että mainoskampanjan tuotanto on tilattu LO:lta ja LO on sen vastaavasti alihankkijaltaan sitovasti tilannut, veloitetaan tuotannon hinta aina Asiakkaalta, riippumatta peruutuksen ajankohdasta.

7 Laskutus
Mainoskampanjan kokonaishinta laskutetaan Asiakkaalta mainoskampanjan alussa. Laskutuksessa käytetään myyntiehtojen 4. kohdan mukaisia sopimuksen summia. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta. Arvonlisävero lisätään hintoihin kampanjan alkuhetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8 Maksuehdot
Maksuehto on 14 pv netto. Viivästymisestä peritään korkolain sallima vuotuinen maksimikorko.

9 Painotyöt ja muu tuotanto
9.1 Julistepohjaisten tuotteiden tuotanto
Julisteiden tuotanto ja painatus eivät sisälly mainoskampanjan mediahintaan. Asiakkaan käyttäessä LO:n painotyöpalvelua, painoaineiston on oltava LO:lla viimeistään 14 vrk ennen mainoskampanjan alkua. Aineiston viivästymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa Asiakas. Painoaineiston toimitus LO:lle katsotaan tilaukseksi painotyöstä ja laskutetaan voimassa olevan painohinnaston mukaisesti Asiakkaalta. Asiakkaan painattaessa julisteet itse, on julisteiden aina noudatettava LO:n painatusohjeita. Mikäli julisteet toimitetaan LO:lle valmiina ja ne poikkeavat painatusohjeista, mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset veloitetaan Asiakkaalta.  Valmiiden julisteiden on oltava LO:n varastossa viimeistään viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, julisteiden myöhästymisestä aiheutuneet kustannukset veloitetaan Asiakkaalta. Julisteiden myöhästyminen voi myös estää Asiakkaan mainoskampanjan toteutumisen osittain tai kokonaan. LO ei korvaa Asiakkaalle julisteiden myöhästymisestä johtuvaa mainoskampanjan peruuntumista. LO:n painotyöpalvelun kautta tuotettujen julisteiden käsittelykustannukset sisältyvät veloitettavan painolaskun hintaan.

9.2 Digitaaliset mainosratkaisut, tuotanto ja digitaalisen materiaalin toimittaminen
Digitaalisten materiaalien tuotanto ei sisälly mainoskampanjan mediahintaan. Digitaalisella tuotannolla tarkoitetaan valmiin kampanjamateriaalin tuottamista asiakkaan toimittamien pohjamateriaalien ja – tietojen perusteella. Asiakkaan tulee toimittaa digitaalinen materiaali LO:n aineisto-ohjeiden mukaisesti tuotettuna viimeistään kampanjaviikkoa edeltävänä torstaina klo 16 mennessä. Aineisto-ohjeet löytyvät www.laulavaovipumppu.fi sivustolta. Asiakas vastaa siitä, että digitaalinen materiaali ei poikkea LO:n aineisto- ohjeista. Mikäli digitaalisessa materiaalissa ilmenee puutteita, on Asiakas vastuussa digitaalisen materiaali muokkauksesta ja siitä aiheutuvista lisäkustannuksista. LO:lla on oikeus kieltäytyä aineisto-ohjeiden vastaisesti tuotetun digitaalisen materiaalin käyttämisestä Asiakkaan mainoskampanjassa. Mikäli digitaalisen materiaalin toimittaminen LO:lle myöhästyy Asiakkaasta johtuvista syistä, ei mainoskampanjan hintaa hyvitetä.

9.3 Julisteiden jakaminen ja erikoistoteutukset
Jos Asiakas käyttää mainoskampanjassaan useampia julisteaiheita eikä erityisiä kirjallisia ohjeita niiden jakamisesta ole toimitettu, LO jakaa julisteet tasaisesti mainoskampanjan mainosvälineisiin. Erikoistoimenpiteitä vaativista ratkaisuista on oltava yhteydessä LO:n vähintään kuusi (6) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua. Erikoistoimenpiteet hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Erikoistoimenpiteitä vaativia kiinnityksiä ja sarjoituksia voivat rajoittaa LO:n ja kolmansien tahojen väliset sopimukset.

10 Mainosvälineiden päälläoloaika
Julistepohjaiset kampanjat ovat käytössä paikallisliikenteen aikataulujen mukaisesti. Digitaaliset mainosvälineet ovat käytössä toimintaympäristönsä normaalien käyttöaikataulujen mukaisesti (liikennevälineiden liikkeelläoloaika). LO ei vastaa katkoksista sähkön jakelussa tai internetyhteyksissä.

11 Mainosten vahingoittuminen
LO:sta riippumattomista syistä, kuten esim. säästä tai ilkivallasta aiheutuneita vahinkoja mainoksille ei korvata Asiakkaalle.

12 Mainonnan sisällön rajoittaminen
Ulkomainonnassa tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. LO on sitoutunut viranomaisten kanssa solmimissaan sopimuksissa poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset mainosvälineistään niin vaadittaessa. Jos mainoskampanja joudutaan keskeyttämään näistä syistä, LO ei ole velvollinen korvaamaan aiheutuneita menetyksiä Asiakkaalle. Poliittinen mainonta saattaa olla kiellettyä joillakin paikkakunnilla. Joissain yksittäispaikoissa LO:n sopimuskumppanit saattavat asettaa rajoituksia mainonnan sisältöön. Tarkempia tietoja rajoituksista saa LO:n mediamyynnistä. Huolimatta siitä, mikä taho tuottaa mainoskampanjan, Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa suhteessa LO:n ja kolmansiin osapuoliin siitä, ettei mainonta tai mainonnan sisältö miltään osin loukkaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä tai minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Jos mainoskampanja joudutaan keskeyttämään tässä kohdassa mainituista syistä, LO ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tästä aiheutuneita menetyksiä.

13 Vastuunrajoitus ja ylivoimainen este
LO:n vahingonkorvausvastuun määrä on kaikissa tilanteissa rajattu enintään kyseisen mainoskampanjan LO:n Asiakkaalta laskuttamaan nettohintaan (alv 0 %). LO ei vastaa mahdollisista mainostajalle koituvista välillisistä vahingoista. LO ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan LO:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja joka estää LO:a täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman, että LO voi kohtuullisin toimin tällaista estettä poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. kolarointi, autorikko, työselkkaus, sota, kapina, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi silloin, kun LO on itse sen kohteena tai siihen osallisena.